REGULAMIN DLA ODBIORCÓW JARMARKU WIELKANOCNEGO ONLINE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Jarmarku Wielkanocnego Online, zwanego dalej Jarmarkiem oraz zasady korzystania z Jarmarku przez Odbiorców.
 2. Organizatorem Jarmarku na zlecenie Gminy Miasto Szczecin jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., adres: Wendy 8, 70-655, adres email: info@zstw.szczecin.pl, zwana dalej Organizatorem.
 3. Jarmark prowadzony jest na stronie internetowej pod adresem: www.jarmark.szczecin.eu oraz w wydarzeniu utworzonym w oficjalnym wydarzeniu w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/events/384446089256565.
 4. Jarmark odbywa się  w dniach 22 lutego – 9 kwietnia 2021 roku.
 5. Wystawcami Jarmarku są przedsiębiorcy, organizacje pożytku publicznego, fundacje, stowarzyszenia, których siedziba  jest w Gminie Miasto Szczecin,
 6. Odbiorcami Jarmarku są osoby odwiedzające stronę Jarmarku, zwane dalej Odbiorcami.
 7. Organizator nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży, a jedynie promocję i prezentację oferty Wystawców oraz udostępnia Odbiorcom ich dane kontaktowe.
 8. Administratorem danych osobowych Wystawców jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. i podmioty współpracujące ze spółką Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Organizator nie pobiera danych osobowych Odbiorców.
 10. Do korzystania ze strony Jarmarku niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Chrome.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymywanie warunków umowy kupna-sprzedaży między Wystawcą, a Odbiorcą.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru/usług Wystawców i nie przyjmuje zgłoszeń reklamacyjnych, których przedmiotem jest asortyment/usługa Wystawcy. Odbiorcy, chcący zgłosić reklamację – powinny kierować ją  bezpośrednio do Wystawcy.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie oferowanym przez Wystawców.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Wystawców.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za proces sprzedaży pomiędzy Wystawcą a Odbiorcą.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i Regulaminu Jarmarku.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Jarmarku lub jego przerwania bez podawania przyczyn.
 18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 19. Spory odnoszące się i wynikające z Jarmarku będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 20. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości ze strony Wystawcy, Odbiorca może zgłosić swoje wątpliwości do Organizatora  na adres:  info@zstw.szczecin.pl
A A+ A++